Disclaimer


Informatie over de diverse diensten van Lynkworx B.V. is te vinden op www.spareparts.one en www.spareparts.live. Door gebruik te maken van de diensten van Lynkworx B.V. geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de Leveringsvoorwaarden zoals deze zijn gepubliceerd op deze website en voorts ter inzage liggend ten kantore van Lynkworx B.V., kantoorhoudende te Soesterberg. De Leveringsvoorwaarden waarborgen een rechtmatig online gebruik van de website, beschermt de privacy en vrijwaart Lynkworx B.V. tegen ongewenst gebruik van de sites en/of de webservers. Deze Leveringsvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Lynkworx B.V.Artikel 1. Aansprakelijkheid

Lynkworx B.V. is niet aansprakelijk voor schade ter zake bezoek aan sites van Lynkworx B.V., het gebruik van Internet door derden en het gebruik van software aanwezig op de sites van Lynkworx B.V. Bezoeker vrijwaart Lynkworx B.V. tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het bezoek van sites van Lynkworx B.V.

Lynkworx B.V. is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van informatie welke geplaatst is door derden binnen sites van Lynkworx B.V.Artikel 2. Privacy

Lynkworx B.V. zal er alles aan doen om de privacy van de bezoekers te beschermen.

Lynkworx B.V. zal alle persoonlijke gegevens zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres die de bezoeker geeft, teneinde gebruik te maken van de sites, alleen aanwenden voor het gebruik waar men toestemming voor geeft.

De bezoeker kan te allen tijde Lynkworx B.V. verzoeken de persoonlijke gegevens direct te verwijderen. Lynkworx B.V. zal deze gegevens verwijderen en de bezoeker daarvan op de hoogte stellen.Artikel 3. Misbruik door derden

Lynkworx B.V. is niet aansprakelijk voor misbruik en/of online plaatsing van schadelijke informatie en/of informatie in strijd met het Nederlands Recht, door gebruikers van de (online) diensten van Lynkworx B.V., ongeacht aard van informatie.

In geval van punt 1 zal Lynkworx B.V. na melding zo spoedig mogelijk informatie verwijderen. In geval van misbruik, zal De Webmakers alleen informatie verschaffen aan derden op last van de Rechter.